top of page

DOKUMENTACIJA V SKLADU Z ZAKONODAJO EC. NO. 1223/2009 - POROČILO O VARNOSTI KOZMETIČNEGA IZDELKA

Product Information File

"Subjekt, imenovan za odgovorno osebo v skladu z Uredbo (ES) Št. 1223/2009, mora zagotoviti, da se za vsak kozmetični izdelek, ki bo dan na trg Unije, pripravi poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka na podlagi ustreznih informacij in v skladu z zahtevami, določenimi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1223/2009." (Povzeto po UL L 342, 22.12.2009, str. 59)

INFORMACIJE O VARNOSTI KOZMETIČNEGA IZDELKA

Prvi del poročila obsega natančne podatke, potrebne za dokazovanje, da je kozmetični izdelek varen za uporabo potrošnika. Tukaj tako spadajo: kvalitativna in kvantitativna sestava, fizikalne in kemijske lastnosti, mikrobiološka kakovost, sledi nečistot, uporaba izdelka, izpostavljenost kozmetičnemu izdelku, toksikološki profil surovin ter opis ravnanja v primeru nezaželenih učinkov.

Olive Oil Soap
Vintage Bookstore

OCENA VARNOSTI KOZMETIČNEGA IZDELKA

Del B poročila je dejanska ocena varnosti poročila, narejena na osnovi podatkov pridobljenih iz dela A. Priložijo se tudi potrdila o verodostojnosti ocenjevalca.

ANALIZE IN TESTIRANJA

V poročilo po potrebi vključimo tudi fizikalne in kemijske analize, mikrobiološko analizo, teste stabilnosti, ...

Pipetting Samples and Test Tube
bottom of page